Name
Options
Subject More options...
Comment
Text Art
Password (Password used for post deletion)

Hide thread
test testmeta!dd104881fb 2020/01/13(Mon)23:07:43 UTC No.149 [Reply]
test
testmeta!5cbb669c4b 2020/01/13(Mon)23:09:15 UTC No.150
test
testmeta!2bfd509447 2020/01/13(Mon)23:10:36 UTC No.151
test

Hide thread
test Anonymous 2020/01/10(Fri)21:30:54 UTC No.147 [Reply]
test
Anonymous 2020/01/10(Fri)21:31:20 UTC No.148
test

Hide thread
test Anonymous 2020/01/10(Fri)21:28:10 UTC No.144 [Reply]
test
Anonymous 2020/01/10(Fri)21:28:21 UTC No.145
test
Anonymous 2020/01/10(Fri)21:29:06 UTC No.146
test

Hide thread
test Anonymous 2020/01/10(Fri)21:22:52 UTC No.143 [Reply]
test

Hide thread
test Anonymous 2020/01/10(Fri)21:14:25 UTC No.140 [Reply]
test
Anonymous 2020/01/10(Fri)21:14:55 UTC No.141
test
Anonymous 2020/01/10(Fri)21:15:03 UTC No.142
test

Hide thread
test Anonymous 2020/01/10(Fri)21:11:41 UTC No.139 [Reply]
test

Hide thread
ITS ALMOST TIME Anonymous67 2020/01/09(Thu)14:18:44 UTC No.135 [Reply]
10.
Anonymous67 2020/01/10(Fri)17:13:53 UTC No.137
9.
Anonymous67 2020/01/10(Fri)17:14:08 UTC No.138
9.

Hide thread
santa emergency meta!5cbb669c4b 2020/01/07(Tue)19:21:48 UTC No.123 [Reply]
it's 2020 and santa is black homosexual with a 12 year old elf as a husband
Anonymous 2020/01/07(Tue)22:36:25 UTC No.125
Really, he's fat now?

Hide thread
Anonymous 2020/01/07(Tue)19:22:07 UTC No.124 [Reply]
as of 2020, Santa is now a fat ,black, homosexual ,whos husband is a 12 year old pan

Hide thread
Anonymous 2020/01/07(Tue)19:21:46 UTC No.122 [Reply]
as of 2020, Santa is now a fat ,black, homosexual ,whos husband is a 12 year old pan

Hide thread
first post of the decade meta!5cbb669c4b 2020/01/01(Wed)05:07:01 UTC No.103 [Reply]
what's up my 2020 homies
Anonymous 2020/01/03(Fri)17:46:16 UTC No.120
what's popping

Hide thread
dicks out for Harambe Anonymous 2019/12/31(Tue)09:51:27 UTC No.101 [Reply]
dicks out for Harambe

Hide thread
kim jong-un 2019/12/26(Thu)01:14:17 UTC No.88 [Reply]
merry Christmas. we are proud to announce our Christmas missile for the u.s. this year
Anonymous 2019/12/26(Thu)03:52:23 UTC No.89
Santa?

Hide thread
Obama 2019/12/25(Wed)02:21:26 UTC No.86 [Reply]
Text Art: MERRY CHRISTMAS FROM OBAMA
....'''',:c::ccclcccccc:;;;'.. ...',;;:ccllllllllllooooooollccc::;,'. ..',;:cccclllloooooooooodddooolllllcccc:::;,... ..'',;:::cccclolloooooooooddddddxxxxddooolccclc::::;;,.. ...',:cccccccclooooooooooooddddddddxxOOOkkxdolllcccc:cc::::c;.. ..,;::ccllllcccllooodoooooodddddddxxxkkkOO0Okdooolcccccccccccccllc:'. ..',,:ccllclllloooooooodddddddddddddxxxxxkxdddxxdollooollllllllllllllolol:'. ..',:::cccllloooooooodddddddddddxxddxxdooddooddolloooooooddooooooooolllooooooollc,. ..;:clllllllloooooddddooodddxxxxxxxxxddoooooooloooooodddooddddooooooooooooodddddddool:'. ..',:cccccloolooooooddddddddddxxkkkkkxxdoodooloooddddddddddddddddddddddooddooddddddddddooool;. .',;:ccccllloooooooddddddddddxxxkkOkkOkdoodooddoodddddddxxxxddxdddddddddddddddddddxxxxxxdddddoolc;'. .,:clccclllloooodooodddddddxxxxkkkkkOkkxxkxooddddddddxxxddxxxxxxxxxxxddoodxxxxddxxdxxxxxxxxxdddddddool;. ..,:ccclllllllooddddddddxxxxxxkkkkkOOkxxxdoloxxdooddddxxxxxxxdlcokxxxxxxxoc::coxxxddxxddxxxxxxxxxddddddoooo:. ..';ccllcclllllooodddddxxxxxxkkkkOOOOkkkdoollllldddddddxxxxkxxkxo,.cddl::ldd;....':c::cloooooooodddxddddddddoooc,. ..',;:ccccllllodoooddddxxxxkkkkkkkOOOOOkxdoooooollloooddddxxkkxxdool,..';;,..,l:. ...''',;:;:;,;ccloddllddddddoc;. ....'',;::cccllllloooddddddxxxxkkkkkOOOOOOOOOkxdollooddoooooooodddddlcol;,;;. .......,. .......'...',:cc;;c::lollc:;. ..',;:;;;::ccclllllooooddddxxxxkxxkOOOOOOOOOO00Okxdooooooddooolccc:clc::,..,,..''. ... ... .....','..',,,,,,. ...,;;;;;,;;:cclcllllooodddxxxxkkkkkkkOOOOOO000000Oxddddddooodoc::,,,'.''.... ........ . .... ....... .',;;;,,,,,:cclllllloddddddxxkkkkOOOOOOOOOOO000OOkxxxdllodocclllc,'........ . .. ... .. ..,;;;;;;,;;:clllllllodddddddxkkkkkOOOOOOOOOO00Okxdol:::,'':c;.';:;,.. ..... ... .';::::;;;;::cclloolllodxxxxddxkOOOOOOOOOO00000Okxdolc:,.....''...';;.. . . ... .';::::::;;:cclllloooooodxkxxxxxkkOOOOOOOO00KK0Okkxooc,'.'.. ... ..,,. ... ..';:::cc::::cclllllllodddddxkxkkOkkOOOOOO000KKXK0kxddoc,..... .... .. .';::ccc:::::cllloooooodxxxxxkkxkOOOOOO0OO0KKXXXXK0Oxdol;'. .. ... ..,;:ccc::::cllloooooooddxkkkkkkkkOOOO0000KKXXXXXKK00Okdl:'... .. . .. . .,;;::::::cclloooooodddxxdxkkkkkOOOOOO00KKXXXXXXKKK0kxdl:,'.... . ........ .',;::::;:ccllooddddddxkkkxxxkOOkkOOOO0KKKXXXXXXXK000ko:,'....... ....... .,;;:;;;;:cllloodxxddxxkkkkkkkOOOO0000KKXKKXXXXXXXK0kkd:... ..... ........ .';;;;;;;:cllooooodxkkkkkOOkkkOOOkOO000KKKXXXXXXXX0Okxl:;'.. ...... ...... .,:;;;;;:ccllodxxdddxkkkkOOOOOOOOOOO0000KKKXXXXKK0Odc:c:,.... ..... .. ...... .,:;;,,;:cllllodxxxxkkkOOOOOOOOOO0000000KKKKXK00Okkxl;,,;'.... ...... ...... ... ... .;;;,,;:cllooddddxxkkOOOOOOOO000000000000KKKK0Okxdddl:,'.'...... ..... ...... .. ... .;:;,,;cloooodxxdxxxxkOOOOOOOO0000000000KKK000Okxdccc;,'.......... .. . ...... .. . '::;,,:clooddddddxxkkkkkkOOOOOOO00000000KKK0OOkOkxo;,,''.............. ...... . .. .'::;,;:loooodxxxxxxkxxkOkOOOOOOOOOOO000KKKK0OOkxkxl:,','.............. ..... .. .. ,cc:,;clooooodxkkkkOOkkkkOOO00OOOo,',ckKKKK00Okxool;,'',,........... ..... .. ':c:,;clooooodddxkkkkkOO00KKKKKKKKd. .:kKKK00Okxlcl:'....,'.......... .. . .. ':::;;:looodddxxdxkkkO0KKKKKKKKKKKKkookKKKK00Oxol:,,,'.....'......... .... . .:::;;coooodddddxxkxkO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00Oxo;,;'............... .... .... .;::;;cloooodxddxxxkxkOKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0K0Oxo:,................. .... . .... .,c:;;:llooodxxxdxxxkxk0KKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOkolc,.................. .... .. .... .:c;;:looooodxkxddxxxkO0KKKKKKKKKKKKKKK000Okxo;,,'................. .. .. .... .;cc;;clllooodxkxxxxxkO00KKKKKKKKKKKKKK00OOkxl;'.................... .. .. . .... .,cl:;:clloooodxkxxxxxkO00KKKKKKKKKKKK00OOkxdo:'...................... ... . ...... ':cc:;cllodddddxxxxxxkO000KKKKKKKKKK00OOxdl::;,........................ ....... ... ':cll:;:loodxxdxkkxxxkO00KKKKKKKKKKKK0Okxoc,,,'....................... ....... .. ............ .,clol:,:looddxxxkkkxxkO00KKKKKKKKKK000Oxl:,.''........................ ......... .. ..'.....','........ .;llol:,:looodxdxkkkkkk00KKKKKKKKKKK00Oko:''............................ ......... .;c;,..'','.......... .'clool;;clooodxxxkkOkkO0KKKKKKKKKKK00OOxc'.............................. ........ ..... ... . .,cl::ldc;;:c:;::,'.... .:llooc;;clooddxxkkkkkkO0KKKKKKKKKKK0Okkd:.............................. ....... ... .....''...........,;;;;;;;'......lxO0K0kxddxk0K0xc,'..... .,cloooc;;:lodddxxkkkkkOO0KKKKKKKKKKK00Okd:. ......................... ... ... .............,cl;..';:;';odxOOOkkkkxoccc:,ckKKK0OOOkxxk0KK0kdl:;,... .;cooooc;,:loddddxkkkOOO00KKKKKKKKKK000Okd:.. .............. .......... . ....... ... . ..........,:oddodxdlldxxxxxxxxxxxxxdxddkKKK0OOOOOO00K00O000OOxo:.. .:cloolc:;:lodxxxxkkOOOO00KKKKKKKKK0OOkkxl,... ..... ........ ......... ... ....... ... ........... ..':llclooxxxxxdolloooooodddddddddddxkOOOkkkOOOOO000OOOO000KK0xl;.. ':codolc;;:ldddxxkkOOOOO00KKKKKKKK0kkxxdo:'.... .... ....... ........ ... ....... ... ..............'.;oddolllooolllllllllooooooooooodddddxxxkkkkOOOOOOOOOO0000KKKXK0x:'... .;clooolc;;:ldddxxkOOkOOO00KKKK000OOxooool;..... .. .. . ... ..... ... ....... .. ...............''''''',:ccclcccccccccccllclllllllooodooooodddddxxxkkkOOOOOOOOOOO00000KKKKKOdc;,.... .:clooooc;;cloodxxkOkkOOO00KKK00Okxxdc::::,.... .. .. ... .... ..... ...............;ldkxxxdolcc::::;;;:::::::::ccccclllllooooooooooooddddxxxxkkkkkkOOOOOOOOOO0000KKKK0kxl;... ':clooooc;;lddodxxkkOkOOO0KKKK0Oxollc:;,,,'..... .. .. ..... .... ................lO0Okxdolc::::::;;;;;;;:::::ccccclllllooooooooooodddddxxxxxxkkkkkOOOOOOOOOOO0000KKKKK0d:'.. .,:clooooc;:loodxkkkkOOOOO0KK000Odc::;;,''....... . . . ..... ....... ............;dOxdolcc::;;;;;;;;;;;;;::::::::ccllllollooooooooooodddddxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOOO000KXXX0d:'.. .:cllloooc;:loodxkkkkkOOO000K000Oxc;,,,''........ .. ..... ....... ..':oddooodddolc:;::;;;;;;;;;;;;,,;:;;:::::cccllllllllllloooooodddddxxxxkkkkkkOOOkkkkkOOOO00KXXXXKxc'.. . . .. ,cllloodoc:cododkkxkkOOOO000KK00kxl;'''.......... .. . .. ...... ........ .,ldxxddoolc;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;:::cccclllllloolllllloooodddddxxxkkkkkkkkkOkkkkkOOO00KXXXXNKxc'. .;cllloddo::clodxkkkkkOOOOO00KKK0koc,'''.......... ...... . ......... ...............,:cllccc::;;;;,,,,,,,;;;;,;;;;;;;;;;;::cccclllllllllllllloooodddddxxxkkkkOOkOOkkkkOOOO00KXXXXXXKk:. .:cllooool:cllodxxxkkkOOOOO000K00Oo:,'............ ....... .. ....... ...........',;;:lcc::;;;,,,,,,,,,,,,,,;;;,,;;;,,,,;;;:::cccllllllclllllllloooooodddxxxkkkOOOOOkkkOOOOO00KXXXXXXNXk:.. 'cllooddllcclloxxxxkkOOOOOOO0000Oko;'............. ....... .. .... ........'''.......':loc;;;,,,,,,''''''''',,,,,,,,,,,;,,,,;;;:::cccllllllllllllclloooooodddxxxkkkkkkkkOOOOOOOO00KKXXXXXXXXOl.. .;clloddolllclodddxkkOkkOOOO00000Odl;'...... ...... ......... .... ... .....''','.......':c;,,,,,''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,;;::::ccclllolllllllllooodddddddxkkkkkkkkkOOOOOOOOO000KKXKXXXKKX0l'. .;cloddollllcoddodxkkkkOOOOOO0000kdc;,....... .... ... ........ ......,,',;:;,,,;;;cl:,''''''''''''',,,,,,',,,,,,,,,,,,,,;;;::ccccllllooolllllooodddodddxxkkkkkkOOOOOOOOOOO00000KKK0KKKKXX0l'. .;looddolllllodxddxkkkkOOOO00000Okdc;,'.... ... .... ....... ........'',,;lxkxxxxddolc;,''',,,'''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;:::cccclllllloollllooooooodddxxxkkkkOOOOOOOOOOOO000O0000K00KKKXX0c'.. .:lloddoolooloxxxxxkkkkOOOO00000Oxdl;,'.... ..... ....... ..............''';okkxdoolcc:;;,,,,,,,,,,''',,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,;;;;;:ccccllllllllllllooooooodddddxxkkkOOkOOOOOOOO0OOOOO000K000KKKKXOc'... ':llodddooooloxxxxxkkkOOOOOO0000Okxl:,'..... ..... .........................;dkkdoolcc::;;,,,,''',',,''',,,,,,,,,,,;;;;;,,,;;;;;;;;:cccllllllllllloooooodddddddxxxkkOOkkOOOOOOOOOOOOOO0000000000KKkc'... 'cllooddoodoodxxxxxkkOOkOOOOOOOOOkxo:,'.... ...... .............'....''...'cxkdollc::;;,,,,,,'',,,,''''',,,,,,,,;,;;;;;;;;;;;;;;;;::cccllcclllllloooooodddddddxxxkkkOOOOOOOOOOOOOOkkOOOO0K000000KX0c'... .:lloooddddodxxxxxkkkOkkOOOOOOOOOkdl;''..... ..........................'',;coxdolc:::;;,,,,,,,''''''''''',''',,,,,,,;:::;;;;;;;;:;;;:::::cccccllllloooooodddddxxxxkkkOOOOOOOOOOO0OOOkkkkO00K0000OKXXx:''.. .:clooodddddxxxdxkkkOOkOOOOO00Okxdo:,.... .. ..... .......................,:lodxxol:::;;;,,,,,,'''''''''''''''''',,,,,,;;;:;;;;;;;:;:;;;;;::::ccccllllllooooooddddxxxxkkkOOOOOOOOOOOOOOOkkkOO00KK0OOKNN0d:,'.. . ,:cllloddddxxxxdxkkkkOOOOOOOOOOxdoc;'.... ......................',''.',,;ldxxdoc:;;;;,,,'''''''....'''''''''''',,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;:::cccclllllllooooooodddxxxxkkkkOOOOOOOOOOOOOOkkkkOO0KK0KKXNX0dc,'.. . .;cclloddddxxxxxkkkkkkOOOOOOOOkkxo:,... .. .. .......................''',;;,,cddddlc;;;;,,,''''''''.........'''''''',,,;;,;;;;;;;;;;:;;,,,;;:::ccccllllllooooooodddddxxxxkkkkkOOOOOOOOOOOOOkkkkkO0K0KKXNNKkl;'... ... .;cllloddddxxxxkkkxkkOOOkkkOkkkkxo:. .... ...... ...........',,'..',,,,;:;cdolc:;;;,,,''''..............''''''''',,,,,,,,,;;;:;;;;;,'',;;:::::ccllllloooooodddddddddddxxkkkkOOOOOOOOOOOOOkkkkkO00KXXXNX0d:,.... . .;llooodddxxxxxkxxkkOOOOkkkkkkxxdc. ....................''',,,'''',;;,:ooolcc:;;;,,,,'''''.......''''.''''''''''',,,,,,,,,;;;;;::;,'',;::::::clllloooooddddddddddddddxxxkkkkOOOOOO0OOOOOOkkkkkOO0KKXXXN0o,.... .;cllooddxxxxxkxxxkkOkkkkkxxxxdoc. ....................'',;;;,;;,;oooddolcc::;;;,,,,''''''''''''''','''''',,''',,,;;,,,,,;;;;;:::;,,;::cccccloooodddddxxxkkkkkOkkkkkkkkkkkkOOOOOO0OOOOOOOkkkkkkOKXXXXN0o,.... . .;clloooddddxkkxxxkkkkkkkkxdddl;. . .....................',;:::ccc:cdkxdoc:cc::;;,;,,,,,,,,'''',,,;;;;;,,,,,,;;,,;;;:;;;,,,;;;;::cc:;,;:ccllooddxkkkkkkOOO00KKKXXXXXXXXXKK000O0OOOO000OOOOOOkkkkkOKXXXXXOo,... .. .:looododdddxkxxxxkkkxxxxddol:' .. ....................',,:cclooc:cdkxoc::c::;;;;:ccccccllllllllloollllllllcllccccccc::;,,,;;::ccl:;;:clloodxkOOO000KKXXXXXNNNWWWWWWWWNNNNNNXXK00O000OOOOOOOkkkkOKXXXXKOo;... .... .:loodxddddxkkxxxxxxxxxxdooc'. .......... ..........'''';codddl:okkdlc:cc:;;;:codxxkkOO0KKK0OO0000000000OOkkxdoolllcc:;,,,;:cllllcccoddxxkO00KKKXXXXXXNNNXNNNWWWWNNWNNNNNNNNNXXK0000OOOOOOOkkkO0KXKK0xo;..... .;loodddddxxkkdxxxxxxxddooc. ............. ......',,'',cdkkdoloxkdlccccccldxkOO0O00000KKKKKKKXXNNXXNNNXKK0Okxxdollc;,,,,;:clllllodxkOkkOO0000KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNWWWNNK0000OOOOOOkkkkOKXKK0kl;''.... .,cloddddxxkkxxkxxxxddool;. .......................''',,,;x0OkkxkkxocccccoxO0KK00OOkOOOOOOO00KKKKXXXKKKKKK00Okkxxdlc:;,,,,,;:clloodxkO00OOkkxxkkkkOOOkkOOOkkxxxkOOOO00KKXXXNNNNNNK0000OOOOOkkkkOKXXXX0o:,''.... .;cloddddxkxxdxxxdddoolc' ............................',;;cxO0Okxdolcccccok0000OkxxdddoooooooddxxkkOOOOOOOkkxxxdolc::;,,'''',;:clodxkOOOOOkxxdddxxkxxxxkkkkkkkkOOOOOO000000KKKXXXXXK000OOOOOkkkkOKXXXKOo;'''''... 'clooodxxxxdxxxddoolc,. ...........................,,;cok00OkxolccccccokOOkxdoolccccccccooodxkkO00000000Okxddol:;,,,,'''''';:cloxkOOOO0OOkkkOOOOkOOkk0KOOXWWNNNNNXXKKKK000000KKKXKK00OOOOOOkkkOKK000Od;''''''... 'cloddddxxdxxddoolc' ..........................'',:lkKXKOkdolccccccdxxollcc::cloodxkO0KKK0XWWWNNXXKKK0OOkxddl:;,,,'''.'',:cloxkOO0000KK00O0000ko;;dkloKWWNKKNK0KXXXXXXXKK00000000OOOOOOOkkkOKKkkkOkl,''',,'... . .;clooodxxxxxdool:. .........................',:cd0XXKOxdolc::ccloc::::cloddxkOOOkkXWKdlkWWWNXXOkOOOOkkOOxlc:;,,'''.',;:cloxkOO000KKK0O0KKKxl:,':k0KNWWNNNXOkOOKXNNNNXXK000OOOOOOOOOOOkkkO0OxxkkOx:''''''... .;::;:loddddoool,. .......................'';:cd0KXKkxoolc:cc:::;;:cldkkOO0KOo:,;xKK00XWNNNX0xdxOOdlodkkocc:;,'''.',;cclodkOO000KK00KK00Okxdolodk0KKXXXKOOO0000KXXNXXXKK00OOOOOOOOOOkkkOOkxkkkOkl,......... .,;,',;::::::c:. .....................',;;;lk0KK0xolllc::::;::cloxkOO0Okxdlc::codOOO0000OOkkkOkxdxxoddlc:;,,'''';:cloddxO000KK0000kkxddolloddddxkkkOOOOkkkOO00KKKKKKK00OOOOOOOOOOOOOOxdxkkk00d;'.... ....'''...','. .............. ......',,;;,:x0KK0kdllccc::::::cloooddddollcccclllllooddxxxxxxxxdddoollolc:;,,,''';clodxxkOO000KK00OOkkxxxddddddxxxxxxxxxxxxkO0000000000OOOOOOOOOOOOOOkddkOOO0Kkl;'... .......... ........ .......,;,,,,:dO0K0Oxoccc:::;;::clllccccc::::;;,,;;;;::ccloddxxxkkxdolc:ccc:;,,,,'',;clodxkkOOO000000OOOkkkkkxxxxxxxxxxxxxxkkkOO00O000OOOOOkkkOOOOOOOOOOkxxOKKKK0Okxc... ... .................',,'',:okOO00Oxlc::::;;;;::::::;;;;;;::;,,,,,,,,;::coodddddolllcc::;;;,,,,,,,;;:codxkkOOOOOOOOOOOOkkxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkOkkkkOOOOOOOkkkkkOOOOOOOOOkxx0XXKK0000x:... ..... ................''.',:okOOOO0Oxlc:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::ccccc:ccccccc::;;;;;,,,,,,,;;;;:cldxkOOOOOOOOOkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxdddxxxxxxxxkkkkOOOkkkkkOOOOOOOOOkxdOKKKK0000Oxdolc, ... ......... .............'.'',;cdkkkkkOkdc:::;;;;,,,,,,,,;;;;,,,,,,;,;;;,,,,,,,,;::;:;;;,,,,,,,,,,,,,,;;::cloxkOOOOOOkkkkkxxxxxxxxxxkkxxxxxddddddddddddxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOkxdx0KKKK0000OOkOKx. ... ............. ............,,'',,:cldxkkkkxlcc:::;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''.''',,,,,,',,'',,,,,,,,,,,,,;;;:clodkOOOOOOkkkkkxxxxddxxxxkkkxxddddddddddodddddxxkkkkkkkkOOOOOOOOOkxod0XXKKKKK00OkOKx' ................... .......',,,'',;cloxkOOOdc:c:::;;;;,,,''',,,,'''''''''''''''''',,'''''''''''',,,,,;;;;;;:::ccodkOOOOOOOkkkkxxxxdddxxxxxxxxddddoooooooooddddxxkkkkkkOOOOOOOOOOkxddOXXXKKKKK0kkOOc. .............................. ......',,,,,,;:ldk00Odc:::::;;;;,,''''''''''''....'''''''''''''''''''''''',,,,;;;;;;;:::clodkOOOOOOOOOkkkxxxxdddddddxxxddoooollllooooddxxxxkkkkkOOOOOOO0Okkxdx0XXXXK00KOkkko. .................................. ......,,,,',;:ok00ko::::::;;,;,,'''''''''''''.''''''''''''''''''..'''''',,,;;;;;;;;:::cloxkOOOOOOOOOOkkkkxxxdddddddddddooollllllloooddxxkkkkkOOOOOOOOOOkkxxkKXXXK0kO0Okkx, ........................................ .....'',,,,;lxkOxl::::::;;;;,,,'''''''''''''''''''''''',,,''''''''''',,,,;;;;;;;;::ccldxkOOOOOOOOOOOOkkkxxxxxdddddddddoooooolllooddxxxkkkkkOOOOOOOOOOkkxxOKXXXK0kOOkOOl. ........................................... ......'',,;:loxdl:;:ccc:;;;,,,'''''''''''',,,,,,,,,,,',,,''''''''''',,,,;;;;;;::::cllodkkOOOOOOOOOOOOkkxxkxddddddddddddooooooooooddxkkkkkOOOOOOOOOOOkkxk0KKKKK0OkkOOd' ................................................ .....',;:clddl:;:ccc:;;;,,,,'''''''',,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''',,,;;;;;;;;;::::cclodxkOOO0000000KK0OkxkxxdddddddddddddddddooddddxxxxkkOOOOOOOOOOkkxkO000OkOOkO0Od' ............................................... ....,;ccoxdol:::cc:;;,,,,,'''''''',,,,,,;;;;;,,;,,,,,,,''',,,;;::;;;;;;;;;::::cloddxkkOO000000KXKK0OkxxddddddddxxxxxxxddddxxxxxxkkkkkOOOOOOOOOkkkxxkkkxxkO00Ol. ............................................... ..':odxxlcc:;:cc::;,,,,,''''''',,,,,,,,;;,,;;,,,,,,,,,,;;;;::::;;;;,,;;;:cc:clloddxkkOO0000000KKK0OkxxddddddxxxxxxxxxxddxxxxxkkkkkOOOOOO0OOOkkxxxdxdxdxOOd;. ................................................ .,ldxxl;;;;;;cc::;;,,,,,',,,,,,,,,,,,,;,,,;;;,,,,,;;:cc:::::;;;;,,,',;;:c::cclooddxkOOOOOOOOO00KXK0OkxddddddddddxxxxxxxxkkxkkkkkOOOOOOO00OOkkkkxdddoodxl. ............................................. .:ooc:;,;;,;:c::;;;;,,,,,,,,,,,,'',,,,,,,;;,,,,;::ccc:::;;;;;;,,'..',;::::ccloooodkOOOOOkkkOOO0KKXK0OxdddddddddxxxxxkkxxxkkkkOOOOOOOO00OOkkkkkxoooolo:. ......................................... .;:;,,,,,';:c:::;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;:cllc:;;,,,,,,,,,,'.'';:::cclloddxOOOOOkkxxxkkOO0KKKK0OxdooooddddxxxxxkxxxkkkOkOOOOOOO00OOkkkOOkdooool' ......................................... .,,,,,''';ccc::;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;:clllc:,,,''',,,;;:;;;,;::cccloddkO0000OkkxxxkkkOO0KKKK0OxdoooooodddxxxkkxxkkkkOOOOOOOOOO0OOkkO00kxddodc. ......................................... .;;,''',:ll:::;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,;,,,;;:clolc;;,,,;;::cclolc::::cclllodxOO00KXXK0OOkkkkOO0000OOOkxolllloodddxxkkkkkkkkOOOOOOOOOOO0OOkkxk0Okkxo:. ............................................ .,,,,;:cc:::::;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,;:::llol:,,,;:coxkkkOO0OxlcccllooddkOO0KXXXXK00OkkkOOOOOkkkkkkxolclllodddxxxkkkkkOOOOOOOOOOOO00OOOx,.';::,. .......................................... ....''...;:::;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,;;;:cloolc,''',;coddolccccclccclddxxkkOO00000OOO00OOOOkkxxxxxxxxxxdlcllodddxxxkkkkkOOOOOOOOOOO00OOOkc. ......................................... ':c::;;;;;;,;,,;;;,,,,;;:::ccoooc,'''''',;:ccc:;,',;cllooddxxxxxxkkkkOOOOOkkkkkxxxxxxxxxxxxdlllooddxxxkkkkOOOOOOOOOOOOO0OOOd' ......................................... .;:::;;;;;;;;;;;;;,;;;;;:::clol:,''''''''',;;;;,,',;clloollllcllodxxxxkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxkxooooddxxkkkkOOOOOOOOOOOOO0OOOk: ......................................... '::::;;;;;;;;;;;;;;;;:::ccooc,'''''''''',,,,,,,,,;;cllodolc::ccloddxxxxxxkkkkxxxdxxxxxxxxxxkkxdoddxxkkkOOOOOOOkOOOO000OOOo. ...... ................................ .;:::;;;;;;;;;;;;;;:::cllooc,'',,,,'''',,,,;;,;;;;:clooddoc::ccloddxxxxxxkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkOOxddxkkOOOOOOOOOOOOOO00OOOx, .. . ........................... '::::;;;:;;:;;;;:;::codxo:,,,;,,,,,,,,,;,;;;;;;;::clodddoc::cclodxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkOOOkxk00kddxkkkkkOOOOOOOOOO00OOk: .. ......................... .;:::;;;::;;;;;;;;:lodoc;,,;;;,,,,,,;;;;;::::::;::clodddol:::clodxxkkkkkkOOkkkkOkkOOOOOOOOOkkk00kdxxkkkkkOOkkOOOO00OOkc. .................. ':::;;;::::::::;:ldxo;,,;:::;;;;;;;;:::::::::::cclodxdddolccloodxkkOkOkkOOkOOOOOOOOO0000OOOkkOK0xddxkkkkOOOOOOO00OOkc. .,:::;;;:::::;;;:lxxc,,;:cccc::::::::::::::::::ccldddddddollodxxkkOOOOOkOOOOOOO000000000OOOOkO0KkoddxkkOOOOOOO000OOl. .;:::;;::;;;;;;:okd:;;:cllccc::::::::::::cccllooddodoooodxkkOOO0000000000000O000000KKK00OOOkk0KOoodxxkOOOOOOO00OOd' ':::;;;:;;;;;;:oxo:;::lolccc::::::ccloodddxxxxxxxxxdodxO00000000000KKKKKKKKXXXXXXXXNXK000OOkOKOoodxxkOOOOOOO00Ox, ':::;;;;;;;;,;lxo:::codddddolloodxxxxxxxxdxxxxkxxxxdxk00KKKKKXXKKXXXXXKXXXNNNNNNNNNXK00OOkk00xlodxkOOOOO0000Ok; ':::;;;;;;;,;cdo:::cdxk000kxxkOOOkkkxkkkkOOO00OOOkxkkOKKXKKKKKKXXXXXXXXXXNNNXXK000000OOOOO0OolodkOO00000000x, ':c::;;;::,,:loc:cloddxxolcloxkkkxxddddxddddxxxxxxxxkkkkkkkOO0000KKKKKKKKKK000OOOOOOOOOO00xoodxO000000000x' ':c::::::;;;colcccllcccc::::ccloddddoooolcllooooddoooodxkkkOOO000KK000000OOOOOOOOOOOOO00OdodxO000000000k; .:cc::::::;:colcc:::;;;::::;;;::clloollc:ccllllodoooodxxxkOOOO000OOOOOOOOOOkkOOOOOO0000kxxk0KK0000000Od' .:cc:::cc:::llcc::;;;;;;;;;;;;;;;::ccccccccclloooodddxxkkkOOOOOOOOOOOOOkOkkkkOOOO00K0OkkOKKK0000K00kxo' ,cccc::cccccccc:::;;;;;;;;;;;;;;;::::cccccllloooddxxxkkkOOOOOOOOOkkkkkkkkkkOO000KKK000KKKK0000KK0kxdo' .:cllccccllccccc::::;;;,;;;;;;;;;;:::ccloooododdxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOO000KKK00KKKKK000KK00kxxdo:,;, .,:cllcccccccccc:::::;;,,,,;;;;;;;;:::clllooddddxxkxxxxxxxkkkkkxxkkkkOOOOOOO000K000KKKKKKKKKK0Okkxddoc,:kx; .;::cllcc:cclcc::::::;;;;;;;;;;;;::::ccccllllooddxddddxxxxxkkkkkkkOOOOOOOOO000000KKKKKKKKK0OOkkxxddo:'.cKXd. .;:;;:llccc:ccc:::::::;:::;;;;;;;:::::cccccclllloodddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOO00000KKKKKKK00Okkkkxxxxd:'..oNWO; '::;;:cccc:::c::::;;:::::::::::::cccccccccclllloodddxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOO00000KKKKKK0OOkkkkkxxxxo,...;0WW0: .;::;;:cclccccc::::;;::::::::::cccccclllllclloodddxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkOOO000000KKKKK0OOOOkkkkkxxkd:'...'xWWN0; .,::;;;::cllllccc::;;;:;;::::::c::::cc:ccclllooodddxxxxxxxxxxxxxxxxxkkOO0000000KKK00OOOOOkkkkkkkxc'.....oNWNN0: .;:;;;;::cllllcc::::;;;;;:::::::::::;:;:cccclooooodddxxddddxxxxxxxkkOO00000000KK000OOOOOkkkkkkxc'......dWWNNX0l. ,c:;;;;::cclllcc:::::;;;;;;;;;:::cc::::clllllllllooddddddddxxxxxkkOO0000000KKKK00OOOOOkkkkOkd:'......'kWWNNXXKx, ...':::;;:::::cclllcc:::::;;;;;;;;:::cccccccllllllllooddooddxdxxkkkOOOO00000KKKK000000OOkkkOOxl;'.......;0WWNNXXXX0o. .,oc..':c:;;;::::::clllc::::::;;::;;::::ccccccccclllllooooddddxxxxxkkOO0000000KKKK000000OOOOOOxo:,'........oNWWNNXXXXXXOc. ..':okK0c. .;:::;;;;;:::::cllccc:::::::;;;;;:cc::ccccllllllllooddddxxxkkOO0000K0KKKKK0000000OOOOOko:,'.........;OWWWNNXXXXXXXXk; .';cdk0KXXXXO; .':c:;;;;;;;;::::clllcccc:::::::::::::ccllloooooooodddddxkkOO000KKKKKKKK00000000OOOOko:,''.........'oXWWWNXXXXXNXXXXKd. .;lxOKXXNXXXXXXXk, .;c::;;;;;;;;;;:::clllcccccccccccccccllloooooddoddddxxkkOO000KKKKKKKK00000000OOOOxo:;,''.........'c0WWWNNXXXXXXXXXXXXO:. .,:ok0XNNNXXNNXXXXXXXx' .:c::;;;;;;;;;;;;;:cloollllllllllllldddddxddxdddxxxkkOO0000KKKKKKK00000000OOOkdl:,,'''.........':ONWWWNXXXXXXXXXXXNNNXk:. ..;cdk0XXNNNNXXXNNNNXXXXXXXd. .'ll:;;;;;;;;;;;;;;;:cloooolloooooooddxxxxxxxxxxxkkOOO000KKKKKKK0000000000Okoc;,''''..........';xNWWWNNXXXXXXXXXXXNNNNNN0o,. ..,cdkKXNNNNNNNNXXXXNNNXXXNXXXXKl. .;ol;;;;;;;;;;;;;;;,;;:cloodddddddxxxxkkkkkkkkkkOOOO00000KK000OOO00000Okdl;,,'''''...'.....'';dXWWWWNXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNXOdc,. .,cdk0XNNNNNNXNNNNXXXXXNNNNNXXXXXXN0:. .:ol:;;;;;;;;;;;;;;;;;;::ccoddxxkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOO000OOOOOOOO0OOkxl:,''''''''........''';oKWWWWNNNNXXXXXXXXNNNNNNNWNNNNNNX0xc,. .':ok0XNNNXNNNNNNXXNNNXXXXNNNNNNXNXXXXXNk' .;ol:;,;;;;;;;;;;;;;;;;;:::cloolooddxkOOOOOOOkkkkkkkOOOOOOOOOOOkdl:,''''''''.........'''';dXWWWWWNNNNXXXXXXXNNNNNWWWWWWWWWWWWWNX0dc'. .;ldOKXNNNXXNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNXXXXNXd. .,odo:;;;;;;;;::;;;;;;;;::clcccccldxOOOkkkkkxxxxkkkkkOOkOOOxoc;,'''''''......''...'''',;dXWWWWWWNNNNXXXXXXNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNXOdc'. .':ok0XXNXXXNNXNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNXXXXXNXl. .';ldc;,;;;;;;;;;;;;;;;;::c::ccoxkOkkxxxddddxxkkkkkkkOkxl:,'....''..........'..''''',:xXWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXOd:'. .';ldOKXXNXXXNNNXNNNNNNNNNNNNNXXXXXNNNNNNNNNNNNXXXXXNKc. .:do:;;;;::;;;;;;;;;:::::cloxkxxdddddddddxxxkkkkkxo:'....................''''''',ckXNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNKOdc,. .';:lxOKXXXXXXXNXXNNNNNNNXXNNNNNNNNNXXXXNNNNNNNNNNNNXXXXXNN0;. .,oxo:;;;;:;;;;;;;;:::::cldddoooooooooodddxkkdl:'.....................'''''''',ckXNWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXOdc'. .',:ldkOKXXXXXXXXXXNNNNXNNNNNNNNXNNNNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNNXXXXXXNWO, .lkko:;;::;;;::;;:::::cloooooooolllooddxdl;'........................''''''',lOXNWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNKkl,. .lOKXXNXXNNXXXXXNXXXXNNNXXNNNNXXNXXNNNNNNXXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXNNNk' .c00dc:;;;;;;;::::::ccllllooolllllodddl,..........................''''''',ckKNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXkc.
My fellow Americans, it was revealed that Santa Claus was responsible for 9/11.

Hide thread
Anon survey Freeze!6fbd841e2e 2019/12/20(Fri)20:57:42 UTC No.70 [Reply]
Just curious why my previous reply to this thread was deleted. I am trying to give my co-workers an anonymous place to voice his/her opinion. It could lead to some positive exposure to the site since I have nearly 300 co-workers. It's obviously not spam since I duplicated the trip. If we are not wanted I can take the movement elsewhere.
Anonymous 2019/12/20(Fri)21:57:13 UTC No.75
>>72 I will post another survey in the near future to post no 70 with an identical trip if that helps. In the newsletter that will be circulated to co-workers I specified a specific trip code so I can verify the responses were from co-workers and not random people. Will a consistant input after # in name field output a consistant trip code?
Anonymous 2019/12/20(Fri)22:01:18 UTC No.76
>>72 Even better. Tnx.
madmin 2019/12/20(Fri)22:53:56 UTC No.77
>>75 Yes, it will. I'd recommend reading the >>>/faq/ page.
3 replies omitted. Click Reply to view.
Settings